Hälsa

Vad är hälsa?

Den frågan har den här veckan kommit upp vid två tillfällen och jag kan därför inte låta bli att reflektera lite extra över den.

I tisdags arbetade jag med en ungdomsgrupp där vi som tema hade HÄLSA, med frågeställningen Vad kan jag göra för att ”må bra?”

I går blev jag intervjuad av en person som skulle göra ett arbete om hur man arbetade med coaching på individnivå.

Mitt svar på frågan var ganska självklart Världsorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda;

Hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart ifrånvaro av sjukdom eller handikapp" ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity").

 

Ett enkelt svar kan tyckas men ändå mycket krångligt. Vilket gjorde att jag började fundera vidare.

Jag borde kanske heller svarat utifrån Nationella folkhälsokommitens definition av hälsobefrämjande arbete som  är "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation,  självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp, och framtidstro, faktorer som kan påverka hälsan.

Det finns också gubbar som beskriver det så här;

Med hälsa avses ett adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det möjligt för individen att eftersträva och uppnå de mål som han uppställt, att förverkliga sina intentioner.


För Hippkrates och Platon var hälsa ett helhetsperspektiv där både kropp och själ ingick. Galenos utvecklade sin balansteroin vilken innebär att de fyra elementen skall vara i harmoni med varandra för att människan skall vara vid god hälsa. I sin beskrivning av det ”holistiska” hälsobegreppet menar bl.a  Galenos, ”att vara vid hälsa är att må väl och ha en god handlingsförmåga” Någon annan har beskrivit det så här ” hälsan ett medel för, eller ett bidrag till, ett gott liv.”Vad som betraktas som hälsa kommer således att variera från individ till individ och växla med olika världs- och livsåskådningar.

Alla åkommor kan idag inte mätas och kvantifieras. Det gör att personer som mår dåligt men som inte uppvisar någon avvikelse rent biostatistiskt sett inte är sjuka . Det innebär att personer med  högt blodtryck eller höga kolesterolvärden känner sig inte mer sjuka på grund av detta men de klassificeras ändå som sjuka enligt det biostatistiska synsättet.

 

Som jag sa så är det här inte helt enlkelt. Men om HÄLSA skall vara en fundamental rättighet för alla människor, oberoende av religion eller politiska åsikter så håller nog mitt svar.

Men en sak är säkert att HÄLSAN utgör ett medel för, eller ett bidrag till, ETT GOTT LIV.

 


Stockholms stadsbibliotek använder den här bilden i samband med föreläsningar om HÄLSA.
En bild som ger mig en feelgoodkänsla. 
(www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=4553)

 

Visa fler inlägg